ΑΝΕΡΓΟΙ/ΕΣ

Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο: α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Ανανεώστε ηλεκτρονικά το δελτίο ανεργίας σας στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών πριν και 5 εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος.

Θα χρειαστείτε είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ , είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για να συμμετέχετε σε δράσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε κλειδάριθμο από ένα Κέντρο προώθησης απασχόλησης του ΟΑΕΔ , είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να συμμετέχετε σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές θεάματος μέσω προγράμματος

του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnetείτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ

Υποβάλετε αίτηση για να λάβετε επιταγές αγοράς βιβλίων μέσω προγράμματος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Θα χρειαστείτε είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet,είτε τους κωδικούς του ΟΑΕΔ