ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η Κοινωνική Ασφάλιση καταβάλλει πληρωμές
σε άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν
λόγω του ότι πάσχουν από κάποιο ιατρικό
πρόβλημα το οποίο αναμένεται να διαρκέσει
για τουλάχιστον ένα χρόνο ή που θα οδηγήσει
σε θάνατο. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία
απαιτεί αυτόν τον πολύ αυστηρό ορισμό
της αναπηρίας. Ενώ κάποια προγράμματα
καταβάλλουν πληρωμές σε ανθρώπους
με μερική αναπηρία ή βραχυπρόθεσμη
ανικανότητα προς εργασία, η Κοινωνική
Ασφάλιση δεν το κάνει αυτό.

Τα επιδόματα που προβλέπονται για άτομα με αναπηρία είναι τα εξής: 

  • Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (ΒΝΚ)
  • Ελαφράς Νοητικής Καθυστέρησης (ΕΝΚ)
  • Aυτισμού (ΔΑΔ)
  • Εγκεφαλικής Παράλυσης
  • Παραπληγίας – Τετραπληγίας
  • Βαριάς Αναπηρίας:
  • Κωφαλαλίας
  • Χανσενικών