ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων (Β ή Γ κατηγορίας) στην έδρα μας.

Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

  •  Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ ενώ στη
  • Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ και υποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Από 1/1/2015 όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι αλλαγές είναι πολλές και ουσιαστικές, ειδικά στο θέμα των επιμετρήσεων στο πάγιο και στο κυκλοφορούν ενεργητικό μίας επιχείρησης. Η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να περάσετε στη νέα φάση χωρίς προβληματισμούς και ανησυχίες.

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς:

  • Έναρξη, Διακοπή,  κάθε εταιρικής μορφής επιτηδεύματος
  • Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες, υποβολή σε Πρωτοδικείο και ταμείο νομικών
  • Λύσεις & Εκκαθαρίσεις εταιριών όλων των κατηγοριών
  • Φορολογικές εκκρεμότητες
  • Επιμελητήρια
  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση χρήσεων