ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων (3) ημερών από την πρόσληψη, αφού προηγουμένως έχουν απογραφεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. [αρθ.4, παρ.β Υ.Α.5072/6/25.02.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25.02.3013)]

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΑΕΔ  (http://ait.oaed.gr/)  

Μισθός θεωρείται κάθε παροχή την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό
ως αντάλλαγμα για τη παρεχόμενη εργασία του. Περιλαμβάνεται στο μισθό και κάθε άλλη πρόσθετη
αμοιβή που προκύπτει από την παρεχόμενη υπερεργασία ή νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.
Επίσης περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις για εργασία κατά Κυριακή ή Αργία και κατά τη νύκτα.
Επιπλέον ο Εργοδότης οφείλει τα επιδόματα (δώρα) εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και
αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.

Η υποβολή των Α.Π.Δ. (Κανονικές ή Συμπληρωματικές (εμπρόθεσμες)) Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, τον επόμενο ή μεθεπόμενο (Δημόσιο) μήνα από αυτόν της απασχόλησης, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στο σχετικό Γενικό Έγγραφο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2020 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530 – 17/12/2019 Γενικό Έγγραφο και για το έτος 2021 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ’ αριθμ. 338446/17.12.2020 Γενικό Έγγραφο).

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε:

  • Κατάσταση βεβαιώσεων αποδοχών 
  • Κατάσταση βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Βιβλίο Αδειών 
  • Αναστολές Εργαζομένων