ΜΙΣΘΩΤΟΙ

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων  για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτησή του.

 

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων  για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτησή του.

Απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους  που  έχουν διανύσει χρόνους ασφάλισης στην ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από το 2002 και μετά, και σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς της παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/16.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, η οποία διατίθεται για Μισθωτούς Ασφαλισμένους, υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης από 1/1/2002 απ’ ευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ.

Οι παρακάτω μπορούν να κάνουν είσοδο με τους Taxisnet κωδικούς τους για να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας:

  • Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, μισθωτοί ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, λοιποί ιδιώτες)
  • Επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) απογεγραμμένες και αναπόγραφες στο Μητρώο Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων του e-ΕΦΚΑ

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ προς τους ασφαλισμένους του αλλά και της αποφυγής  προσέλευσης και συνωστισμού στις οργανικές του μονάδες, η Διοίκηση του Φορέα θέτει σε λειτουργία την νέα Ηλεκτρονική  Υπηρεσία με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής»

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι).

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.» προσφέρει στους πολίτες τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Να Υποβάλουν στο ΚΕ.Π.Α. Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.
  • Να παρακολουθούν την πορεία αιτήματος που έχουν ήδη υποβάλει στο ΚΕ.Π.Α. (είτε η υποβολή έγινε σε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ)
  • Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή
  • Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας και να το παραλάβουν
  • Να υποβάλουν ένσταση κατά Αποτελέσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας
  • Να δώσουν εντολή να κοινοποιηθεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας που τους αφορά σε φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τη δυνατότητα αυτή