ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε3)

Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων (Ε1 – Ε2 – Ε3)

Αναλαμβάνουμε την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9)

Υποβάλλεται από όποιον

έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα. Αναλυτικοί πίνακες:

  • κτισμάτων / οικοπέδων
  • γηπέδων / αγροτεμαχίων

Μπορείτε να υποβάλετε, να δείτε και να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία σας.

Θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ τον δικό σας και του μισθωτή,την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, τη διάρκεια μίσθωσης και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα,τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ),τον αριθμό παροχής ΔΕΗ,το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των οφειλών σας προς τη φορολογική διοίκηση, στις Ρυθμίσεις του ν.4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 και ισχύει.

 

Μπορείτε να δείτε τη Διεύθυνση Κατοικίας σας όπως αυτή είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο TAXIS

και να την μεταβάλλετε ή

να την διορθώσετε αν δεν είναι ενημερωμένη σωστά,

υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1.

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και σε ένα πλήθος υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το «Έντυπο τελών κυκλοφορίας» για τα έτη 2013 και επομένων.

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται εμπρόθεσμα :

  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.

  • Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.
  • Η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο και υπογράφεται από τον ίδιο, για τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, τη σύζυγο του, για τα δικά της στοιχεία, και από αμφότερους τους συζύγους, για τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων τους.
  • Πλέον, επεκτείνεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και στα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης.
  • Ο υπόχρεος σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης οφείλει να δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία και του εν διαστάσει συζύγου, ο δε εν διαστάσει σύζυγος οφείλει να εγκρίνει τη δήλωση του υπόχρεου εφαρμοζόμενης, σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του, ειδικής διοικητικής διαδικασίας ενώπιον  του οργάνου ελέγχου.

α) τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής.

β) τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν στα έτη Αναφοράς 2010 έως 2013.

γ) τους εμπρόθεσμους και εκπρόθεσμους αρχικούς Πίνακες VIES που αφορούν σε φορολογικές περιόδους από 01/01/2011 και εφεξής καθώς και τους διορθωτικούς Πίνακες από 01/01/2010 και εφεξής.